Nieuwsbrief oktober/november 2018

Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt een Nieuwsbrief van  de maand oktober  2018. In deze nieuwsbrief kunt u lezen onder andere over hoe de start van de school is verlopen. Ook over de activiteiten die verlopen zijn en die voor de komende periode zijn gepland.  

 

Facebook

Sinds 19 februari 2018 is onze Facebook pagina actief.

U kunt onze pagina vinden met Facebook Lotusschool@StichtingLPO.
Wij publiceren pagina’s die betrekking hebben op het gebied van opvoeden.

Voor het komend schooljaar was het voornemen om wekelijks een pagina te publiceren.
Wij hopen dat u onze pagina bezoekt en ons feedback geeft op de artikelen die wij publiceren. Dit is echter nog niet gelukt. De reden hiervoor is dat wij nog niemand bereid hebben gevonden om dit voor school op te pakken. In elk geval is het voornemen nu om bij elke nieuwsbrief ook een artikel op de facebook pagina te zetten.

 

Nieuwjaarsreceptie schooljaar 2018-2019

Op 10 september 2018 was er een nieuwjaarsreceptie voor de ouders van de leerlingen van de Lotusschool. Tijdens deze receptie zijn werden de ouders welkom geheten en bedankt voor hun vertrouwen in de Lotusschool. Onder genot van een hapje en een drankje, konden de ouders  een kijkje nemen in de groepen van hun kind. De groepsleerkracht vertelde in de groepen over de werkwijze voor dit schooljaar. Kortom de ouders hebben kunnen ervaren hoe er gewerkt wordt met hun kind. Van de bijna 100 leerlingen die op school zijn, waren er ongeveer 10 ouders op deze oudermiddag.

Wij danken de ouders die belangstelling hebben getoond voor de ontwikkeling van hun kind.

 

Sova onderzoek

In de groepen 5 tot en met 8 is er in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een Sova onderzoek gedaan. De kinderen moesten anoniem vragen invullen en deze zijn door een student van de  Vrije Universiteit geanalyseerd. Afgelopen vrijdag hebben de kinderen waarmee verder geoefend zal worden een brief meegekregen naar huis. Namens het team van de Lotusschool dank ik alle ouders die in het belang van hun kind bereid zijn om verder te werken met hun kind.

 

Contact gegevens schoolmaatschappelijk werker

Ook dit schooljaar kunt u gebruik maken van de schoolmaatschappelijk werker als u die nodig heeft. U kunt als u dat wilt, zelf contact opnemen met haar en een afspraak maken. Natuurlijk helpen wij als school u als dat niet lukt. Djemilla Haps is er tijdens de schoolweken op de woensdag aan de Mijehof 406 tussen 13.30 uur en 14.00 uur.

 
   Schoolmaatschappelijk werker Djemilla Haps (020-314 1618/06-38 677 301

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt €35,00. Dit bedrag willen wij uiterlijk 15 februari 2019 van u ontvangen. Betaalt u alstublieft op tijd, dit voorkomt stress en misverstanden tussen beide partijen. U bent zelf verantwoordelijk voor de controle en borging hiervan.

De deadline is dus vrijdag 15 februari 2018. Ouders hebben dus vanaf nu tot aan de deadline toe om voor dit bedrag te sparen of bij Djemilla langs te gaan.

 

 

Kinderboekenweek

Op dinsdag 2 oktober 2018 hadden we meneer B die ook dit jaar een voorstelling heeft gepresenteerd over het thema “vriendschap”. Verder zijn er verschillende activiteiten in de groepen gedaan. Vrijdag 5 oktober 2018 hebben de groepen 3 tot en met 8, enkele van hun activiteiten aan elkaar gepresenteerd.  

 

Het pedagogisch klimaat

Wij hebben gemerkt dat enkele leerlingen van ons nog heel veel moeite hebben met goed kunnen luisteren naar een juf/meester en het omgaan met elkaar. Het team neemt deze signalen serieus en is met de leerlingenraad in overleg gegaan. Zo is het houden van toezicht op het schoolplein van de Mijehof verscherpt. De juffen en meesters staan op vaste uitkijkposten en grijpen meteen in als een leerling zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Nadat een leerling voor de tweede keer grensoverschrijdend gedrag vertoont, moet deze onmiddellijk naar binnen in de flex klas. Bij weigering worden de ouders van de leerling gebeld en moet deze meteen worden opgehaald. Wij vragen u beleefd om met uw kind te bespreken hoe hij/zij heel goed moet luisteren naar een juf/meester. Maar ook luisteren naar schoolmaten die een positieve boodschap overbrengen. Voor het spelen op het schoolplein zijn enkele belangrijke regels opgesteld:

Ø  We lopen in een stille rij naar binnen en naar buiten.

Ø  Na het signaal van de juffen en meesters sta je meteen in de rij.

Ø  Je blijft op de afgesproken plekken van het schoolplein.

Ø  We blijven van elkaar af en houden 1 meter afstand van elkaar.

Ø  Voetballen doen wij met een zachte bal

Ø  We zijn sportief.

Ø  Conflicten bespreken we met de juf/meester/leerlingenraad.

Ø  We luisteren naar alle juffen en meesters.

 

Elke maandag is er een weekopening waarbij de belangrijkste regels voor die week nog extra aandacht krijgen. Tijdens deze weekopening krijgen kinderen die in aanmerking komen voor een opsteker, ook een. Het wordt dan ook benoemd waarom deze een opsteker krijgen.

 

Afspraken in de ochtend

De inloop voor de groepen 3 tot en met 8 is van 08.00 uur tot 08.15 uur. Om 08.15 uur moet u uw kind zelf naar binnen laten lopen. Ook moeten de ouders van groep 3 tot en met 8 om 08.15 uur naar buiten.

Voor groep 1/2 geldt het volgenden: op dinsdag en donderdag is er spel inloop tot 08.30 uur. Hierna moeten de ouders vertrekken. Op maandag, woensdag en vrijdag is er geen spel inloop en moeten de ouders van groep 1/2 hun kind alleen afzetten vóór 08.30 uur.

Wij verzoeken u beleefd u hieraan te houden.

 

Jaarkalender 2018-2019

In deze nieuwsbrief wordt de jaarkalender nog een keer als bijlage toegevoegd. Ook geven wij u de nieuwe ZBO dagen door. Deze zijn op : 8 november 2018

                                       24 januari 2019

                                       4 april 2019

                                       27 juni 2018

U krijgt van de groepsleerkracht een e-mailbericht als uw kind tijdens het ZBO wordt besproken.

 

Brede school activiteiten

Juf Regina  is degene die nu hierover gaat. U kunt haar mailen op het volgend e-mailadres: regina@lotusschool.nl. U kunt juf Regina ook bellen op de woensdag tussen 14.30 uur en 15.30 uur op het volgende telefoonnummer: 020 – 723 73 83 (voor vragen over de brede school).

Voor het eerste blok hebben de kinderen nu bolly wood dandsen, brasband en graffiti. Het is wel jammer dat er nauwelijks animo was voor deelname aan de activiteiten bij sommigen. De activiteiten zijn speciaal voor de kinderen en u hoeft er niks voor te betalen; gun uw kind dan ook om 1 dag in de week een expressieve verlengde schooldag te hebben. Uw kind groeit dan ook in zijn/haar competenties.

 

 

 

Jeugdsportfonds en Jongerencultuurfonds

Indien u een aanvraag wilt indienen bij het Jeugdsportfonds en/of het Jongerencultuurfonds, dan kunt u bij de directeur langskomen of aan de juf/meester van uw kind)eren) het aanvraagformulier vragen.

U krijgt dan een formulier om volledig in te vullen, dit kunt u dan weer bij de juf of directeur inleveren.

De directeur doet dan de digitale aanvraag voor u. Als u alle informatie juist hebt verstrekt, kan u binnen 1 tot 4 weken een toekenning krijgen op uw aanvraag.

Wist u dat ook asielzoekers en vluchtelingen een aanvraag kunnen doen bij het Jeugdsportfonds Amsterdam?
Asielzoekers en vluchtelingen kunnen een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds voor een vergoeding
van sportcontributie, ook als zij (nog) geen verblijfsvergunning hebben.
Mocht u mensen kennen die hier gebruik van willen maken, informeert u dan s.v.p.
Het bezit van een Stadspas is leidend om te beoordelen of het gezin recht heeft op een vergoeding door
het Jeugdsportfonds. Echter, wanneer het gezin geen Stadspas heeft, maar wel financiële ondersteuning
nodig is om structurele sportparticipatie mogelijk te maken, kan ook beroep worden gedaan op een
vergoeding vanuit Jeugdsportfonds Amsterdam.

 

Contact met school

Ook in het schooljaar 2018-2019 geldt:

U belt met de school tussen 8.00 en 8.30 uur en het volgende moment is tussen 14.15 uur en 14.30 uur en van 15.30 uur tot 16.00 uur

De reden hiervan is dat een ieder werkzaamheden heeft te verrichten om onze doelen te behalen. Als er dan telefoontjes komen over bijvoorbeeld “… wordt opgehaald door oom of een melding dat …. mag zelf naar huis komen”, zorgt dit voor verstoringen. Die willen wij voorkomen. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregel.

Telefoonnummer locatie Holendrechtplein 44: 020-7237373

Telefoonnummer locatie Mijehof 406:             020-7237383

Afspraken brengen en halen van uw kind

U mag uw kind tussen 8.00 uur en 8.15 uur begeleiden naar de groep. Om 8.15 uur moeten alle ouders de school uit omdat de juffen samen met de aanwezige kinderen zich moeten voorbereiden voor de start. De deur van de hoofdingang wordt dan ook dichtgetrokken en u kunt uw kind na 8.15 uur zelf naar binnen laten komen. Dit geldt ook voor groep 1 met uitzondering van de dinsdag en vrijdagochtend (spelinloop).

Het ophalen kan om 14.00 uur aan de Holendrechtplein bij de noodingang van de groep van uw kind. En aan de Mijehof bij de hoofdingang van de school. U hoeft niet aan te bellen om naar binnen te komen.

 

Te laat komen/Absentie

De lessen beginnen om 8.30 uur dit betekent dat uw kind om 8.30 uur op zijn/haar stoel moet zitten in de klas. Het komt nog vaak voor dat kinderen bij de kapstok en of op het schoolplein staan. Uw kind wordt dan als te laat geregistreerd. Ook vraagt de school aan u ervoor te zorgen dat u uw kind zo min mogelijk thuis houdt.

 

Groepjeslezen vanaf groep 3 tot en met 8

Wij zijn dit schooljaar gestart met groepjes lezen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Dit houdt in dat wij 3 dagen in de week met deze groepen lezen. Het is belangrijk dat uw kind zich goed aan de gemaakte afspraken houdt anders zijn wij genoodzaakt uw kind uit de leesgroep te halen. Een belangrijke afspraak voor het lezen in een leesgroepje is dat er goed geluisterd moet worden naar de teamleider. Ook moet je in het leesgroepje blijven zitten totdat het weer tijd is om naar je eigen groep terug te lopen. In de school lopen wij netjes in de gangen.

 

Uniform

Bij de inschrijving bent u geïnformeerd over  het uniform van de Lotusschool. U heeft daarna een bewuste keuze gemaakt. De Lotusschool is een school waar de kinderen uniform aantrekken in vergelijking met de buurtscholen. U maakt dus een bewuste keus en wij vragen u beleefd u daaraan te houden. Doet u dit niet, zullen wij genoodzaakt zijn uw kind naar huis te sturen. Uw kind moet dan weer op tijd naar school komen. Gebeurt dit niet, dan wordt uw kind als te laat of ongeoorloofd geregistreerd.

Het schooluniform van de Lotus kunt u bestellen bij Mark & Spencer. Daarvoor moet u een account maken en geld hebben op uw rekening voor de betaling. In de bijlage schooluniform vindt u de links, onder voorbehoud (het kan zijn dat ze veranderen; de links zijn van eind juli 2018).

Ook kunt u kijken in de volgende winkels :  Witte hemden bij Zeeman, H&M, Hema                                                                                                                 Donkergrijze pantalons bij H&M, Hema                                                                                                                 Donkergrijze rokken van pantalons stof bij Hema en H&M

Uw kind betreedt de school in het juiste uniform, zoals in de huisregels staat beschreven. In de herfst en winter zijn alleen de donker zwarte pullovers toegestaan die verkrijgbaar zijn bij Mark & Spencer. Voor de kinderen uit groep 8 geldt een zwarte blazer.

Nieuwe schooltijden

Houdt u er rekening mee dat de school dit schooljaar om 14.15 uur eindigt. Dit houdt in dat uw kind een kwartier langer op school blijft.

 

Komende activiteiten

29 oktober 2018 – 2 november 2018  : voortgangsgesprekken

31 oktober 2018                               : gastles bureau Halt gr 7/8

                                                         SOVA training voor geselecteerde kinderen

29 oktober 2018                               : start voortgangsgesprekken  

30 oktober 2018                               : thema ochtend

31 oktober 2018                               : gastles bureau Halt groep 7/8

7 november 2018                             : Sova training (geselecteerde leerlingen)

8 november 2018                             : ZBO

9 november 2018                             : nationaal ontbijt

14 november 2018                           : Sova training (geselecteerde leerlingen)

21 november 2018                           : sova training (geselecteerde leerlinge

23 november 2018                           : Studie dag personeel

 

 

Komende sluitingsdagen van de school

19 oktober 2018                               : studie dag personeel

22 oktober 2018 t/m 26 oktober 2018: herfstvakantie

23 november 2018                           : studie dag personeel

Laatste Nieuws

Agenda

Omschrijving
23 november -  Studie dag personeel
05 december -  Kinderfeest
13 december -  Bliksemstage groep 7/8
24 december -  Kerstvakantie 2018

Uit het fotoboek

20170706_110101_HDR 20170706_110046_HDR
20170706_110052_HDR 20170706_110040_HDR