HET ONDERWIJS OP DE LOTUSSCHOOL

 

MISSIE EN VISIE

Missie

De Lotusschool wil een veilige en kansrijke omgeving voor kinderen creëren waarin goed onderwijs wordt gegeven door middel van het aanbieden van een samenhangend en uitdagend aanbod. Wij willen kinderen leren dat zij onderdeel van de maatschappij zijn en daarin ook een verantwoordelijkheid hebben. Door middel van ons aanbod willen we hen hierop voorbereiden en leren de kansen te benutten die ze geboden worden.

Visie 

Als school willen wij midden in de maatschappij staan waarin de kinderen die onze school bezoeken opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze kinderen voor onze rekening nemen. Dit doen wij vanuit een aantal kernwaarden: respect, openheid, duidelijkheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Deze kernwaarden gelden als basis voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de medewerkers. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat de Lotusschool verstaat onder goed onderwijs en wat zij verwacht van medewerkers en ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en ze geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school.

KERNWAARDEN

1. Respect

De Lotusschool is een veelkleurige school, met een grote verscheidenheid aan leerlingen. Leerlingen die verschillen in capaciteiten, cultuur, religie en achtergronden. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat wij met elkaar, als schoolgemeenschap, leren respect te hebben voor elkaar en respectvol om te gaan met de verschillen waar we mee te maken krijgen. Met elkaar werken we daarbij aan een school waar iedereen zichzelf mag en kan zijn en waar het veilig is voor iedereen.

2. Openheid

Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Als school staan wij open voor alle kinderen, ongeacht mogelijkheden, godsdienst of cultuur. Juist deze verschillen geven kleur aan ons onderwijs.

Daarnaast staan wij ook open voor wat de samenleving van ons vraagt. Dit kan in contact met andere organisaties, maar zeker ook in contact met ouders,  willen we komen tot nog beter onderwijs aan de kinderen die onze school bezoeken.

3. Duidelijkheid

Op de Lotusschool willen wij duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen bij de school, zodat we in een sfeer van veiligheid binnen de school met elkaar kunnen omgaan. We doen dit door zorg te dragen voor eenduidige communicatie tussen school, leerlingen, ouders en omgeving. Door middel van het hanteren van heldere afspraken en een voorspelbare dag-/weekindeling structureren we de leeromgeving waarbinnen we met elkaar werken.

4. Kwaliteit

De Lotusschool staat voor kwalitatief goed onderwijs. Met elkaar voelen we ons verantwoordelijk voor die kwaliteit en staan we voor onderwijs met kwaliteit, met aandacht en zorg voor iedereen. Hierbij staan niet alleen de leerresultaten centraal, maar  hebben we oog voor de totale ontwikkeling van de kinderen. 

5. Verantwoordelijkheid

Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school als gemeenschap en van de wereld waar we in leven is voor ons een belangrijke waarde. Dit willen we niet alleen tot uiting laten komen in het feit dat we ons verantwoordelijk voelen voor het onderwijs binnen de school, maar dit uit zich ook door stil te staan bij verdrietige en blijde gebeurtenissen, door zorg te dragen voor elkaar en door elkaar te helpen en ondersteunen.

Als school willen wij onze leerlingen leren dat zij zelf ook verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen toekomst. Daarbij willen wij hen handvatten en middelen aanreiken, zodat zij vorm en kleur kunnen geven aan die toekomst.

Dit hebben we vertaald in ons motto: Jij kleurt je toekomst!

SOORT ONDERWIJS

De Lotusschool is een basisschool voor iedereen. Samen met kinderen, leraren, ouders en bestuur proberen wij dit vorm te geven.

Uitgangspunt hierbij zijn algemene waarden en normen. Onze visie op onderwijs komt o.a. op de volgende manier tot uiting:

-         Respect voor elkaar hebben is het fundament van ons onderwijs.

-         Iedereen is welkom op de Lotusschool.

-         Er is aandacht voor alle religies.

-         Jaarlijks vieren wij hoogtijdagen van verschillende religies. Per viering zal worden aangegeven wanneer ook de ouders van harte welkom zijn.

SOCIAAL- EMOTIONELE VORMING

Kinderen moeten niet alleen op intellectueel gebied leren, maar ook hun sociaal- emotionele ontwikkeling is van groot belang. Een van de belangrijkste didactische werkvormen om kinderen op dat terrein op te voeden is het gesprek. Vandaar dat we kinderen bij herhaling in het kringge­sprek de gelegenheid bieden hun ervaringen uit te wisselen. Zo'n kringgesprek leent zich eveneens goed om te praten over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het pedagogisch klimaat in de school.

Ook groepswerk, gezelschapsspelletjes spelen, dramatische vorming en creatieve vorming leveren een bijdrage aan genoemde ontwik­keling van elke leerling.

In dit kader noemen we de volgende zaken:

1.     Wij werken in alle groepen met een speciale lesmethode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

2.     De godsdienstmethode “Trefwoord” biedt veel aanknopingspunten om een normen- en waardenpatroon te ontwikkelen. We overwegen deze methode aan te schaffen.

3.     In  ons rapport wordt aangegeven hoe leerkrachten aankijken tegen het gedrag en het sociaal-emotioneel functioneren van elke individuele leerling.

4.     In de pre-teaching en remedial teaching wordt een sterk accent gelegd op het sociaal-emotioneel functioneren van de individuele leerling. Immers de ervaring heeft uitgewezen dat een kind dat niet goed in zijn vel steekt, ook in zijn verdere ontwikkeling vaak verre van goed functioneert

 

GEBRUIKTE LESMETHODES

Voor ons onderwijs maken we gebruik van verschillende lesmethodes. In bijlage 2 worden die uiteengezet.

ICT-onderwijs

Bij het leerproces op school speelt de computer een steeds belangrijker rol. Op school wordt intensief gewerkt met diverse onderwijsondersteunende programma´s.

De groepen zijn voorzien van een digibord. Daarnaast staan in elke groep minimaal 2 computers waar de leerlingen aan kunnen werken. Leerlingen kunnen informatie opzoeken, voor bijvoorbeeld werkstukken. Verder kan er gebruik gemaakt worden van allerlei computerprogramma´s ter ondersteuning van de lesmethodes. Belangrijk in ons onderwijs is dat kinderen leren omgaan met de voordelen van ICT en zich leren beschermen tegen de uitwassen ervan. Onze ICT-er volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en introduceert deze wanneer ze zinvol zijn voor onze school.

ONDERWIJSVERNIEUWING

Onze school is een lerende school. Dit betekent dat niet alleen de kinderen leren, maar ook het team en de directie constant bezig zijn zich te verdiepen en te bekwamen in het geven van onderwijs en begeleiding. Nascholing, zowel voor individuele teamleden als voor het gehele team, staat op het programma.

Laatste Nieuws

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

20170706_110101_HDR 20170706_110046_HDR
20170706_110052_HDR 20170706_110040_HDR