Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Lotusschool zijn er ook taken die door ouders worden verricht. Dit gebeurt o.a. in het kader van de Medezeggenschapsraad of Ouderraad, maar ook als praktische ondersteuning bij school- of groepsactiviteiten.  

De MR bestaat momenteel uit: juf Regina, juf Emmy, de heer Llalmar Codfried en mevrouw jeane Bohr.
De MR komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit twee geledingen:
1. twee vertegenwoordigers van de ouders en
2. twee vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel.

De directeur van de school is, op uitnodiging van de MR, bij de vergaderingen aanwezig en vertegenwoordigd daar het formele gezag.
Via de MR kunnen de ouders en de leerkrachten invloed uitoefenen op zaken die vooral met het beleid van de school te maken hebben, maar soms ook op het praktische vlak kunnen liggen. Daarnaast worden ook plannen en/of voorgenomen besluiten van het bestuur ten aanzien van de school besproken.

De MR hanteert een Medezeggenschapsreglement. Hierin zijn o.a. de bevoegdheden van de MR vastgelegd over zaken waarin zij advies mag geven en andere zaken waarin zij instemming moet verlenen. 
Onderwerpen die ter sprake komen zijn o.a. het schoolplan, de begroting van de school en het strategisch beleidsplan.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl