Stichting LPO

Stichting Lotus Primair Onderwijs (korte naam is Stichting LPO), de oprichter van de Lotusschool, is 6 maart 2014 opgericht. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende instelling. Hierdoor kunt u uw gift aan onze stichting aftrekken van uw inkomen (nadere regels vindt u op www.belastingdienst.nl).

Met de ervaring dat veel bestuursleden het in stand houden van en vooral het kunnen besluiten (en dus uitvoeren) in een stichting bemoeilijkt, is het aantal bestuursleden klein gehouden. Er zijn maximaal drie functies: voorzitter, penningmeester en secretaris. 
Daarnaast is ook het aantal leden van de Raad van Toezicht klein gehouden, maximaal drie leden: waaronder een voorzitter en secretaris.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: Shanky Gharbharan
Penningmeester/secretaris: Danny Sewman.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
Voorzitter: André Bhola 
Secretaris: Shammarda van der Stoop.

De beloning van de bestuursleden is als volgt:

Voorzitter: onbezoldigd
Penningmeester/secretaris: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding. Indien de functie van penningmeester/secretaris wordt opgesplitst, ontvangen beide functionarissen elk jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding.

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt:
Voorzitter: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding 
Secretaris: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding.
Indien een 3e lid wordt benoemd, ontvangt hij/zij jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding. De onkostenvergoeding dekt de kosten voor o.a.: reizen, telefoon, kopiëren, printen, computergebruik en vakbladen.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld: dat is een vergoeding voor de vervulling van hun functie (o.a. het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).

Om de doelen van stichting te realiseren is geld nodig. Alle ontvangen gelden worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Daarbij staat voorop dat de kosten voor het bestuursdeel zo laag mogelijk worden gehouden.
De inkomsten zullen zoveel mogelijk worden besteed aan realiseren van de doelstellingen van de opgerichte school.
Voor het jaar 2015 zal het eerste financiële jaarverslag worden opgesteld. Conform de ANBI regels wordt dit verslag jaarlijks   gepubliceerd.

Stichting Lotus Primair Onderwijs
Korte naam: Stichting LPO
Adres:     Holendrechtplein 44
               1106 LP Amsterdam
               020-723-7373
Telefoon: 06-52 685 654

Postadres: Postbus 23493
                  1100 DZ Amsterdam

K.v.K.-nr.:  60160209
RSIN:        8537.89.204

Bank:         NL84 INGB 0006 3883 83

E-mailadres:  slpo@lotusschool.nl
Website:        www.lotusschool.nl

Gewaarmerkte jaarrekening 2017
- 1 - Gewaarmerkte jaarrekening 2017

Controleverklaring 2017 w.g. - Van Ree Accountants

- 2 - Controleverklaring 2017

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl