Beleidsplan 2015-2017

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Lotus Primair Onderwijs welke is opgericht op 6 maart 2014 door een initiatief van een aantal drietal vrijwilligers.

Stichting Lotus Primair Onderwijs is erop gericht een school voor het primair onderwijs op te richten. De stichting heeft een karmavadische overtuiging: dat is een stroming in het hindoeïsme die stelt dat de bestemming van het leven van de mens niet bij de geboorte wordt bepaald, maar afhangt van persoonlijke inzet en ijver.

Het doel van de stichting is een basisschool op te richten met drie wezenlijke kenmerken:

  1. alle kinderen dragen een uniform
  2. alle kinderen krijgen op schooldagen kosteloos een ontbijt, fruit en een warme lunch aangeboden
  3. een veilige en kansrijke omgeving voor de kinderen waarin goed onderwijs wordt gegeven door middel van het aanbieden van een samenhangend en uitdagend aanbod.

De stichting heeft door de notaris de statuten laten stellen, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst.  Voor het verkrijgen van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), is een beleidsplan noodzakelijk. Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening gehouden. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Dit plan geeft inzicht in:

  • missie, visie, ambities en doelstellingen van de stichting
  • de organisatie van de stichting van de stichting
  • financiën van de stichting.

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen bij de stichting en in het bijzonder voor onze (potentiële) donateurs. Tegelijk is het voor de stichting een kader waarbinnen zij het beleid de komende jaren verder vorm zal geven.

Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Stichting Lotus Primair Onderwijs,

Shanky Gharbharan

(voorzitter)

 

Hoofdstuk 1: missie, visie, ambities, analyse en doelstellingen

1.1 MISSIE

De Lotusschool wil een veilige, inspirerende en kansrijke omgeving voor kinderen creëren waarin kwalitatief hoogwaardig  onderwijs wordt gegeven.

Wij willen kinderen leren dat zij onderdeel van de maatschappij zijn en daarin ook een verantwoordelijkheid hebben.

1.2 VISIE

Als school willen wij midden in de maatschappij staan, waarin de kinderen die onze school bezoeken opgroeien en waar zij uit voortkomen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid willen wij ook ons aandeel in de opvoeding van deze kinderen voor onze rekening nemen. Dit doen wij vanuit een aantal kernwaarden: respect, openheid, duidelijkheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid.

1.3 AMBITIES

Dit is ons eerste beleidsplan en wij willen niet teveel ambities formuleren: we willen vooral doen wat we zeggen/schrijven!

 

Nr.:

Werkveld:

1.

Huisvesting
Een beschikbaar gebouw dat groot genoeg is om onze leerlingen te huisvesten.

2.

Personeel
Het bestuur en de directie dienen te zoeken naar geschikte bestuurders en docenten. Van belang is dat een ieder zich kan vinden in onze missie en visie. De drive om een meerwaarde voor de stichting en kinderen te hebben is van even groot belang als de kwalificaties van de bestuurders en docent.

3.

Financiën 
Een gezonde financiële organisatie is noodzakelijk om de gestelde doelstellingen te bereiken. Alle deadlines van Rijkswege dienen te worden gerealiseerd.Er dienen reserves te worden opgebouwd.

4.

Externe contacten 
De omgeving van de Lotusschool dient in kaart te worden gebracht.

5.

Voeding
Om alle kinderen een ontbijt, fruit en warme maaltijd aan te bieden zijn sponsoren van belang.

6.

Scholing personeel
Van belang is dat zo spoedig mogelijk wordt gestart om de docenten de scholing aan te bieden dat noodzakelijk is om de school te doen groeien.

7.

Beleid (Planning & Control)
Het beleid van de school voor de werkvelden: organisatie, onderwijs, personeel, huisvesting en financiën, dient te worden uitgewerkt.


 1.4 Analyse

Wij hebben voor een viertal werkvelden een sterkte-/zwakte analyse gemaakt.

Ook zijn de kansen en bedreigingen in kaart gebracht.

Personeel

Financieel

Sterke kant:

Zwakke kant:

Sterke kant:

Zwakke kant:

- Ervaren leerkrachten

- Goede sfeer in het team

- Hoge motivatie

- Team moet groeien

- Weinig scholing

- Schoolcultuur moet worden opgebouwd

Ondersteuning van een ervaren administratiekantoor

 

- financiering volgt groei

- veel eerste investeringen

Kansen:

Bedreigingen:

Kansen:

Bedreigingen:

Specialisatie in team vergroten

 

- Eenzijdige samenstelling team

Verdere groei aantal leerlingen

Het gebouw wordt te klein

 

 

Onderwijs inhoudelijk

Schoolorganisatie

Sterke kant:

Zwakke kant:

Sterke kant:

Zwakke kant:

- Goede methodes

- Rust en regelmaat

- Doorgaande leerlijn

- Expertise van derden benutten

- Veel leerlingen ondersteuning-behoefte

- Betrokken ouders

- Organisatie in opbouw

- Gaat de opbouw snel genoeg?

 

Kansen:

Bedreigingen:

Kansen:

Bedreigingen:

- Passend onderwijs

- Nieuwe methodes

- ICT uitbouwen

Teveel leerlingen met ondersteunings-vraag

 

- Continue rooster

- Ouders bij eerproces betrekken

- Negatief schoolimago

 


 1.5 Doelstellingen

Nr.:

Werkveld:

1.

Huisvesting
Alle stappen zetten om bij het bereiken van de streefaantallen kinderen, over geschikte huisvesting te beschikken.

2.

Personeel
In het netwerk van bestuurders en docenten dient te worden gezocht naar geschikte kandidaten voor de organisatie.

3.

Financiën 
Met het administratiekantoor dienen afspraken te worden gemaakt voor de financiële verslaglegging. Ook dient de keuze voor een accountantskantoor te worden gemaakt.

4.

Externe contacten 
Bestuur zal met directie het netwerk van actoren bespreken en uitstippelen hoe en welke positie hierin te verwerven.

5.

Voeding
Er dienen meerdere donateurs te worden gezocht om dit deel van het aanbod op de school te financieren.

6.

Scholing personeel
Jaarlijks dient een scholingsplan te worden opgesteld, tevens dient er verslag en evaluatie te worden gedaan van de gevolgde scholing.

7.

Beleid (Planning & Control)
Jaarlijks dient voor de werkvelden een van de verplichte beleidsdocumenten te worden uitgewerkt. Hiervan dient jaarlijks rapportage te worden gedaan en van de uitgewerkte onderdelen dient ook jaarlijks de evaluatie te worden gedaan.

Hoofdstuk 2 Alles over de stichting

Voor het oprichten van de stichting en hiermee de school, is al in 2013 begonnen. Feitelijk is de stichting opgericht op 6 maart 2014. Met de ervaring dat veel bestuursleden het in stand houden van en vooral het kunnen besluiten (en dus uitvoeren) in een stichting, bemoeilijkt is het aantal bestuursleden klein gehouden. Er zijn maximaal drie functies: voorzitter, penningmeester en secretaris.

Daarnaast is ook het aantal leden van de Raad van Toezicht klein gehouden, maximaal drie leden: waaronder een voorzitter en secretaris.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

2.1 SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De samenstelling van het bestuur is als volgt:Voorzitter: Shanky Gharbharan
Penningmeester/secretaris: Danny Sewman

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:
Voorzitter: André Bhola
Secretaris: Shammarda van der Stoop.


2.2 BELONING BESTUURSLEDEN EN RAAD VAN TOEZICHT

De beloning van de bestuursleden is als volgt:
Voorzitter: onbezoldigd
Penningmeester/secretaris: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding

Indien de functie van penningmeester/secretaris wordt opgesplitst, ontvangen beide functionarissen elk jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding.

De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt:
Voorzitter: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding
Secretaris: jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding

Indien een 3e lid wordt benoemd, ontvangt hij/zij jaarlijks maximaal € 1.500,00 onkostenvergoeding.

De onkostenvergoeding dekt de kosten voor o.a.: reizen, telefoon, kopiëren, printen, computergebruik en vakbladen.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld: dat is een vergoeding voor de vervulling van hun functie (o.a. het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen).

2.3 FINANCIËN

Om de doelen van stichting te realiseren is geld nodig. Alle ontvangen gelden worden gebruikt om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Daarbij staat voorop dat de kosten voor het bestuursdeel zo laag mogelijk worden gehouden. De inkomsten zullen zoveel mogelijk worden besteed aan realiseren van de doelstellingen van de opgerichte school.

Conform de ANBI regels publiceren wij jaarlijks rond juli, op deze pagina het laatst opgestelde financiële jaarverslag.

2.4 Gegevens van de stichting

Stichting Lotus Primair Onderwijs
Korte naam:  Stichting LPO

Adres:         Holendrechtplein 44
                   1106 LP Amsterdam
Telefoon:     020 -723 73 73

Postadres:  Postbus 23493
                   1100 DZ Amsterdam

K.v.K.-nr.:    60160209
RSIN:          8537.89.204

Bank:           N84 INGB 0006 3883 83

E-mailadres:  slpo@lotusschool.nl
Website:       www.lotusschool.nl

 

Hieronder vindt u de jaarrekening van 2016.
Jaarrekening 2016
Hieronder vindt u de controleverklaring.
Controleverklaring 2016


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl